Opis branży instalacyjnej (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz)

  

 

1. Opis rozwiązań sieci wodociągowej.

Projektowaną sieć wodociągową lokalizuje się obok istniejącej sieci wodociągowej. Długość całkowita projektowanej sieci wodociągowej wynosi ok.1050 m. Miejsce włączenia do sieci wodociągowej – istniejąca sieć wodociągowa DN 315 ułożona w ul. Wały Kościuszki oraz Dn200 – skrzyżowanie ulic 17 Stycznia i ul. Staszica. Należy wykonać połączenia istniejących sieci krzyżujących się z ulicami 17 Stycznia, Wojska Polskiego oraz Rynku. Podłączenie do istniejącej sieci należy wykonać za pomocą trójników kołnierzowych. Wodociąg projektuje się z rur PE100 SDR17 PN10 Dn315, 200, 160, łączonych poprzez zgrzewanie.

Projektowana sieć wodociągowa wyposażony zostanie w hydranty podziemne DN80 oraz zasuwy kołnierzowe odcinające zlokalizowane na odgałęzieniu przed każdym hydrantem. Każda z zasuw wyposażona zostanie w klucz jego teleskopową obudowę i żeliwną skrzynkę uliczną. Skrzynki należy posadowić na betonowej podstawie z Betonu C20/25.

Projektuje się również przyłącza do każdego budynku zlokalizowanego przy projektowanej sieci wodociągowej, a także przyłącza do fontanny w Rynku i punktów czerpalnych (np. poidełek) w rewitalizowanych deptakach i Rynku. Każde przyłącze należy wyposażyć w zasuwę odcinającą wyposażoną w klucz i obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną. Przyłącza projektuje się do ściany zewnętrznej budynku łącząc projektowany odcinek przyłącza z istniejącym przyłączem wodociągowym.

Zasuwy należy oznaczyć przy pomocy tabliczki z domiarami umieszczonej w pobliżu zasuwy.

2. Opis rozwiązań sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy „S” SN8 o średnicy DN200 po trasie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zapewniając odbiór ścieków podczas budowy poprzez wykonanie miedzy studniami tymczasowego obejścia. Długość projektowanej sieci ok. 900m. Projektuje się również przyłącza do każdego budynku zlokalizowanego przy projektowanej sieci. Przyłącza projektuje się do granicy działki łącząc projektowany odcinek przyłącza z istniejącą instalacją kanalizacji sanitarnej.

Włączenie projektowanej sieci należy wykonać do istniejących studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w miejscach wskazanych na mapie sytuacyjnej. Projektowane studnie wyposażone są w stopnie złazowe żeliwne umożliwiające zejście do dna studni. Stopnie zamontowane w ścianie w odległościach pionowych co 25 cm, w układzie drabinkowym w odległości 15 cm od ściany studzienki. Projektuje się włazy żeliwne Ø600 mm typu ciężkiego wyposażone w zabezpieczenia antykradzieżowe.

Studnię należy wykonać zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC2009 z kręgów betonowych Ø 1000 mm klasy B45 łączonych poprzez uszczelnienie gumowe i wyposażone w pierścienie dystansowe pod zwieńczeniem studni. Fundament z wykonaną fabrycznie kinetą i przejściem szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Spadek kinety powinien wynosić 1% a spocznika 5%. Na tak wykonaną dolną część studni należy nakładać kręgi żelbetowe oraz właz kanałowy typu ciężkiego. Pod dno studni należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 30cm. Na podsypkę należy ułożyć podłoże z betonu chudego o grubości 10 cm, następnie wykonać izolacje przeciwwilgociową z dwóch warstw papy na lepiku.

Zewnętrzne ściany studzienki powinny być wewnątrz gładkie i zaizolowane. Należy zastosować właz kanałowy typu ciężkiego o średnicy Ø600mm.

3.Opis rozwiązań sieci deszczowej.

Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC klasy „S” SN8 o średnicy PVC DN200, 315, 400, 500 – łączna długość ok. 900 m.

Projektowana sieć przebiegać będzie po trasie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Projektuje się również przyłącza do odwodnień liniowych deptaków i Rynku oraz do wszystkich budynków przylegających do ulicy 17 Stycznia, Wojska Polskiego i Rynku. Przyłącza do budynków projektuje się maksymalnie do granicy działek.

Włączenie projektowanej sieci należy wykonać do istniejących studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w miejscach wskazanych na mapie sytuacyjnej. Projektowane studnie wyposażone są w stopnie złazowe żeliwne umożliwiające zejście do dna studni. Stopnie zamontowane w ścianie w odległościach pionowych co 25 cm, w układzie drabinkowym w odległości 15 cm od ściany studzienki. Projektuje się włazy żeliwne Ø600 mm typu ciężkiego wyposażone w zabezpieczenia antykradzieżowe.

Studnię należy wykonać zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC2009 z kręgów betonowych Ø 1000 mm klasy B45 łączonych poprzez uszczelnienie gumowe i wyposażone w pierścienie dystansowe pod zwieńczeniem studni. Fundament z wykonaną fabrycznie kinetą i przejściem szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Spadek kinety powinien wynosić 1% a spocznika 5%. Na tak wykonaną dolną część studni należy nakładać kręgi żelbetowe oraz właz kanałowy typu ciężkiego. Pod dno studni należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 30cm. Na podsypkę należy ułożyć podłoże z betonu chudego o grubości 10cm, następnie wykonać izolacje przeciwwilgociową z dwóch warstw papy na lepiku.

Zewnętrzne ściany studzienki powinny być wewnątrz gładkie i zaizolowane. Należy zastosować właz kanałowy typu ciężkiego o średnicy 600mm.

Roboty montażowe i ziemne jak w przypadku kanalizacji sanitarnej.

4.Opis rozwiązań sieci gazowej.

Projektowaną sieć gazową niskiego ciśnienia lokalizuje się obok istniejącej sieci gazowej. Projektuje się:

  • rurociąg gazowy dystrybucyjny niskiego ciśnienia z rur PE 100 DN 280 długości ok. l= 330m w ciągu ul. Wojska Polskiego od ul. Piłsudskiego do Rynku,
  • rurociąg gazowy dystrybucyjny niskiego ciśnienia z rur PE 100 DN 280 długości ok. l= 100m w Rynku od ul. Wojska Polskiego do ul.17 Stycznia,
  • rurociąg gazowy dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE 100 DN180 długości ok. l= 120m w Rynku (strona zachodnia) od ul. 3 maja do ul. Grunwaldzkiej,
  • rurociąg gazowy dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE 100 DN180 długości ok. l= 100m w Rynku od ul. Konopnickiej/ Grunwaldzkiej do ul. Wazów,
  • rurociąg gazowy dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE 100 DN180 długości ok. l= 120m w Rynku (strona wschodnia)od ul. Królowej Jadwigi do ul. Buszy,
  • rurociąg gazowy dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE 100 DN280 długości ok. l= 200m w ul. 17 Stycznia od Rynku do wysokości bud. nr 31 przy ul. 17 Stycznia. 

Projektuje się włączenia istniejących rurociągów zlokalizowanych w poszczególnych ulicach przyległych do nowo projektowanego gazociągu w ulicy 17 Stycznia, Wojska Polskiego oraz Rynku. Od projektowanych gazociągów projektuje się przyłącza gazowe w ilości 82 szt. Przyłącza wykonać do istniejących kolumn gazowych bez ich wymiany. Każde przyłącze należy wyposażyć w zasuwę odcinającą wyposażoną w klucz i obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną.

Zasuwy należy oznaczyć przy pomocy tabliczki z domiarami umieszczonej w pobliżu zasuwy.

5.Uwagi końcowe

Przy realizacji robót należy uwzględnić warunki zawarte w decyzjach zezwalających na lokalizacje infrastruktury technicznej w poszczególnych działkach.

W przypadku natrafienia w czasie robót budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie lub wystąpienia kolizji należy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania.

Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami bhp.

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących i naniesionych na plany sytuacyjne względnie brak ich naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia.

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robót instalacyjnych, norm branżowych i wytycznych producentów.
Przy wykonywaniu robót należy ściśle przestrzegać warunków i przepisów BHP.
Terminy wcinki w wodociąg uzgodnić z dostawcą wody.

Po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewody należy poddać inspekcji telewizyjnej oraz sporządzić raport z kamerowania w wersji papierowej z wykresem spadków a także z filmem na płycie CD. Przed rozpoczęciem kamerowania kanały powinny zostać oczyszczone.
Przystąpienie do robót ziemnych należy zgłosić właścicielom dróg i uzbrojenia terenu.
W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem należy zachować odległości normatywne.
Po wykonaniu sieci należy dokonać inwentaryzacji .
Mapki inwentaryzacyjne należy dostarczyć do gestora sieci oraz Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii.
Na realizację robót w drogach należy uzyskać zgody na zajęcie pasa drogowego w odpowiednich instytucjach.
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać zgłoszenia robót lub uzyskać pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu
Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r. nr 75 z późn. zm.).

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!