Opis branży elektrycznej

Opis techniczny do koncepcji rozprowadzenia energii elektrycznej dla celów zasilania odbiorów na rynku oraz oświetlenia wraz z obwodami niskoprądowymi.

 

 

 

 

1. Opomiarowanie

Odbiorniki jakie występują na terenie objętym koncepcją należy podzielić na kilka zasadniczych grup, których zasilanie ze względu na ich różne przeznaczenie jaki i na możliwość eksploatowania przez różne spółki miejskie wymaga wydzielonego opomiarowania. Zakładamy podział tych odbiorów wg poniższego zestawienia:

Powyższe grupy odbiorów proponuje się opomiarować następująco:

Odbiorniki grupy E mogą zostać połączone pod jeden pomiar wraz z odbiorami grupy A.
Odbiór z grupy C winien posiadać wydzielone opomiarowanie.
Dwa stanowiska pod realizację koncertów w rynku (grupa G) winny posiadać wydzielony pomiar.
Pozostałe grupy zasilone będą zalicznikowo i nie wymagają wydzielonych pomiarów.

 

2. Wstępne zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej

Poniżej przedstawiono szacunkowe zapotrzebowanie mocy dla potrzeb odbiorników zainstalowanych na rynku oraz na deptakach:

Łączna moc zainstalowana na rynku i deptakach w zaokrągleniu: Pi = 440 kW.
Z tym że moc w wysokości 206 kW zostanie doinstalowana do budynku ratusza, a moc w wysokości 234 kW wymaga odrębnego zasilania.

Łączna moc zapotrzebowana na rynku i deptakach w zaokrągleniu: Pz = 215 kW.

Z tym że moc w wysokości 90,0 kW zostanie zapotrzebowana dodatkowo do budynku ratusza a moc w wysokości 125 kW kW wymaga odrębnego zasilania.

W związku z powyższymi obliczeniami szacunkowymi Inwestor musi wystąpić do zakładu energetycznego o wydanie dwóch warunków technicznych przyłączenia do sieci:

Należy tu zaznaczyć, że Inwestor przewiduje zasilanie scen z istniejącego przyłącza ratusza. Możliwość wykorzystanie tego rozwiązania pojawi się dopiero po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci od zakładu energetycznego (we wniosku o uzyskanie wtp należy dokładnie opisać preferowane rozwiązania) gdyż może to spowodować konieczność wykonania nowego zasilania budynku.
Koniecznym jest uzyskanie ostatecznej decyzji Inwestora odnośnie zapotrzebowania mocy do obsługi scen.

 

3. Rozwiązania projektowe

W budynku ratusza przebudowie musi ulec rozdzielnica główna ratusza oraz wewnętrzna linia zasilająca w związku ze wzrostem mocy zapotrzebowanej przez obiekt. Rozdzielnicę główną należy przebudować w zależności od uzyskanych warunków przyłączenia i rzeczywistego zapotrzebowania mocy wynikającego z przyjętych rozwiązań projektowych.

Z rozdzielnicy zostaną wyprowadzone obwody kablowe zasilające targowisko w rynku oraz iluminację budynku ratusza. Dla zasilenia targowiska zaprojektowane zostaną linie kablowe zakończone w 16 punktach punktami zasilania wpuszczanymi w podłoże. Punkty zasilania będą umożliwiały podłączenie poprzez złącze wtykowe linii zasilającej do zasilenia ewentualnej grupy punktów handlowych. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem rozciągnięcie sieci zasilającej od punktu zasilenia pozostaje w jego gestii. Iluminacja budynku ratusza projektowana jest przez „zalanie” światłem obiektu tak by w okresie nocnym wyróżniał się swoją bryłą w przestrzeni rynku, jednocześnie oświetlając światłe pośrednim odbitym swoje najbliższe otoczenie. Działanie oświetlenia budynku musi zostać skorelowane z działaniem oświetlenia zewnętrznego rynku. Wiąże się to z koniecznością zaprojektowania i zrealizowania linii kablowej impulsowej sterującej działaniem tego oświetlenia. Taka sama linia impulsowa musi zostać doprowadzona do szafy rozdzielczej sterującej i zasilającej oświetlenie zewnętrzne rynku i deptaków. Linie takie zostaną zaprojektowane kablami YAKY 4x25 mm2.

W przypadku zasilania scen z zacisków wejściowych złącza ZK na budynku ratusza (koniecznym jest uzyskanie zgody z zakładu energetycznego) niezależnie od prac jakie mogą wyniknąć po stronie zakładu energetycznego z tego powodu, należy przy złączu zabudować rozdzielnicę podziemną wysuwaną dla potrzeb zasilania scen. W rozdzielnicy należy zabudować wyposażenie pełne układu pomiarowego z zdalaczynnym układem umożliwiającym odczyty zużycia oraz tablicą licznikową – Inwestor zdecydował się na zasilanie scen na podstawie umów czasowych z dostawcą energii elektrycznej. Od rozdzielnicy podziemnej wyprowadzone zostaną kable zasilające do scen zakończone podziemnymi, wysuwanymi szafkami wyposażonymi w jedno gniazdo 63 A/Z, trzy gniazda 32 A/Z oraz minimum 4 gniazda 16 A/z 1-fazowe, w rozdzielnicach zabudowane zostaną również rozłączniki zasilania, układy kontroli faz, zabezpieczenia różnicowoprądowe, urządzenia niskoprądowe oraz ewentualnie kontrolne układy pomiarowe zalicznikowe. Pomiędzy projektowanymi rozdzielnicami a miejscami stanowisk reżyserskich zostaną zaprojektowane po dwie rury 110mm PVC z pilotami dla przeprowadzenia ewentualnych kabli silno- i niskoprądowych oraz kabel YAKY 4x25mm2 zakończymy doziemnym gniazdem odbiorczym.

Zasilanie ogródka restauracji przy budynku ratusza zaprojektowane zostanie jako zalicznikowe wyprowadzone z rozdzielnicy restauracji w ratuszu. Przewiduje się zakończenie kabla zasilającego punktem odbiorczym umieszczonym w posadzce. W trakcie zabudowy na okres letni ogródka restauracji każdorazowo będzie też zabudowana w nim rozdzielnicy z ewentualnym dodatkowym układem pomiarowym zalicznikowym. Powyższe wiąże się jadnokowo z koniecznością przebudowy istniejącej rozdzielnicy restauracji oraz poprowadzenia w budynku ratusza nowej wewnętrznej linii zasilającej.

Oświetlenie deptaków zostaje zrealizowane przy pomocy opraw wysokich indywidualnie projektowanych wraz ze słupami, sterowanymi centralnie z rozdzielnicy podziemnej wysuwanej, usytuowanej na pierzei rynku stykającej się z deptakami. Z rozdzielnicy tej zostaną wyprowadzone także obwody kablowe zasilające 6 tablic informacyjnych projektowanych na deptakach i dwie tablice informacyjne zabudowane na rynku oraz zasilanie do przewidywanych parkomatów. Na krańcach deptaków postawione zostaną docelowo pomniki Michała Flandrina oraz Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego. Rozwiązanie docelowe oświetlenia pomników zostanie przedstawione po wyborze docelowego wyglądu pomników. Na etapie bieżącym powstanie oświetlenie tymczasowe do demontażu.

Powierzchnia rynku zostaje oświetlona przy wykorzystaniu opraw wysokich indywidualnie projektowanych wraz ze słupami, sterowanymi centralnie z rozdzielnicy podziemnej wysuwanej, usytuowanej na pierzei rynku stykającej się z deptakami oraz opraw doziemnych ozdobnych montowanych w posadzce. Oprawy doziemne zostaną dobrane przez projektanta wystroju rynku. Do ich zasilenia wyprowadzone zostanie co najmniej pięć obwodów kablami doziemnymi oraz po jednym obwodzie do zasilenia oświetlenia „niedźwiedzia” oraz fontanny. Oprawy doziemne projektowane są jako oprawy typu LED o IP67 i IK10.

Przewidywany kolor światła to światło białe bez możliwości zmian kolorów.
W trakcie budowy deptaków nie występuje ze strony Inwestora potrzeba przebudowy istniejących zasilań kablowych do istniejących budynków. W przypadku wyrażenia woli przebudowy tych istniejących zasilań przez ich Właściciela (zakład energetyczny) musi się on skontaktować z Inwestorem w celu skorelowania prowadzonych prac projektowych i wykonawczych.

 

4. Zasilanie

Zasilanie projektowanej inwestycji w energię elektryczną na etapie koncepcji jest trudne do docelowego opisu ze względu na brak uzyskania przez Inwestora warunków przyłączenia do sieci (tzw. wtp) od odpowiedniego zakładu energetycznego. Pewnym jest jedynie zapewnienie dostawy wymaganej mocy zapotrzebowanej. Należy zaznaczyć, że w zależności od rozwiązań jakie zostaną określone w wtp oraz w umowach przyłączeniowych zrealizowane zostanie jedno z dwóch rozwiązań;

W obu przypadkach występuje znacząca możliwość pobudowania w sąsiedztwie rynku nowej stacji transformatorowej lub przebudowa któreś z istniejących w celu zapewnienia pokrycia powstałego zapotrzebowania na energię elektryczną.
Prace projektowe przy budowie zasilań zgodnie z Prawem Energetycznym są wykonywane przez odpowiedni regionalnie zakład energetyczny.

Istnieje możliwość wykonania tych prac samodzielnie przez Inwestora (konieczne jest odpowiednie sformułowanie umowy przyłączeniowej), co w znaczący sposób skraca czas wykonania projektu (przy realizacji projektu przez energetykę czas wykonania wyniesie od 9 do 18 miesięcy) oraz umożliwia wykonanie linii zasilających i pomiarów w okresie wyznaczonym przez Inwestora (możliwe etapowanie inwestycji) a nie narzuconym przez zakład energetyczny.

 

5. Sieci niskoprądowe

Do budynku ratusza doprowadzone są kable telekomunikacyjne będące własnością Orange Polska S.A.. Umożliwiają one korzystanie z kablowej sieci telekomunikacyjnej oraz internetu oraz telewizji internetowej.
Ze względu na możliwość wykorzystania sieci LAN do przekazywania informacji powstaje konieczność jej budowy. W opracowaniu przewidziane zostaje doprowadzenie sieci kablowej do:

W ramach opracowania powstanie siec okablowania światłowodowego oraz punkty dostępowe. Jednakże aby projektowane punkty dostępowe mogły spełniać założone zadania koniecznym jest opracowanie przez Inwestora sposobu dostarczanie i odbioru informacji poprzez dołączenie do serwerów i urządzeń aktywnych tak by można było korzystać z możliwości urządzeń.